Novi pravilnik o pružanju prve pomoći načinu i sredstvima

Objavljeno:
Ormarić za prvu pomoć
Evo iskopiranog pravilnika o prvoj pomoći i sredstvima.Na kraju pravilnika vam je lista šta je potrebno da imate u ormariću. E da samo se važi GALENIKINA prva pomoć,zbog inspekcije. На основу члана 15. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и министар здравља споразумно доносе П Р А В И Л Н И К о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи (,,Службени гласник РС”, број 109/16) Члан 1. Овим правилником прописују се начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начин и рокови оспособљавања запослених за пружање прве помоћи. Члан 2. Овај правилник не примењује се на бродовима унутрашње пловидбе и поморским бродовима. Члан 3. Послодавац је дужан да обезбеди пружање прве помоћи, да оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи и обезбеди средства и опрему за пружање прве помоћи узимајући у обзир процењене ризике, технолошки процес, организацију, природу и обим процеса рада, број запослених који учествују у процесу рада, број радних смена, број локацијски одвојених јединица, учесталост повреда на раду и удаљеност до наjближе медицинске помоћи. Пружањe прве помоћи мора бити организовано на начин да је прва помоћ доступна сваком запосленом током радног времена, у свим сменама и на свим локацијама. Члан 4. Позивање медицинске помоћи ни на који начин не сме да утиче на одлагање пружања прве помоћи. Прва помоћ пружа се повређенима и нагло оболелима на раду у складу са савременим методама пружања прве помоћи. Пружањем прве помоћи мора да се, без одлагања, обезбеди отклањање непосредне опасности по живот и здравље повређеног или нагло оболелог. Пружање прве помоћи обезбеђује се сагласно Упутству и поступцима за пружање прве помоћи (Прилог 1) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 5. За пружање прве помоћи морају бити оспособљени руководиоци, као и најмање 2% од укупног броја извршилаца у једној радној смени или локацијски одвојеној јединици, за основно или напредно оспособљавање за пружање прве помоћи у зависности од процењених ризика. Послодавац је дужан да обезбеди да за сваку радну смену и локацијски одвојену јединицу буде присутан најмање један запослени који има завршенo основнo оспособљавање за пружање прве помоћи. Послодавац је дужан да обезбеди да при раду на радном месту са повећаним ризиком буде присутан најмање један запослени са завршеним напредним оспособљавањем за пружање прве помоћи. 2 Послодавац одлучује о броју запослених који ће завршити оспособљавање и који ће бити задужени за пружање прве помоћи, а на основу процене њихове способности за извођење поступака пружања прве помоћи, а нарочито обухваћених напредним оспособљавањем. Члан 6. Послодавац је дужан да све запослене упозна који запослени су одређени и оспособљени за пружање прве помоћи. Члан 7. Средства и опрема за пружање прве помоћи морају да се налазе и да буду доступна на свим местима где услови рада то захтевају и обележена у складу са прописима. Послодавац је дужан да обезбеди зидни ормарић или преносиву торбу за пружање прве помоћи у радним просторијама и просторима намењеним за рад на отвореном. Један ормарић или преносива торба за пружање прве помоћи довољни су до 20 запослених, од 20 до 100 запослених и даље на сваких 100 запослених, још по један ормарић или преносива торба. Члан 8. У зидном ормарићу или преносивој торби за пружање прве помоћи морају се налазити само средства и опрема која су за то намењена, а нарочито: Поред средстава и опреме у зидном ормарићу или преносивој торби мора се налазити и Упутство и поступци за пружање прве помоћи (Прилог 1), а исти морају бити истакнути у просторијама послодавца на видном и лако уочљивом месту. Члан 9. Послодавац је дужан да средства и опрему за пружање прве помоћи одржава у уредном стању и да утрошена средства и опрему за пружање прве помоћи из зидног ормарића или преносиве торбе из члана 8. овог правилника допуни одмах. Члан 10. Зидни ормарић мора да буде смештен на лако доступном месту, коме је приступ познат и омогућен сваком запосленом. На спољашњој страни ормарића мора да се налази знак црвеног крста. На зидном ормарићу мора да буде означена: 1) адреса и број телефона најближе службе хитне помоћи и здравствене установе; 3 2) адреса и број телефона здравствене установе која пружа специфичне услуге за поједине повреде (нпр. Центар за тровања, Центар за опекотине итд.); 3) бројеви телефона најближе полицијске станице и ватрогасне службе; 4) бројеви телефона и имена запослених одређених и оспособљених за пружање прве помоћи. Члан 11. Зидни ормарић за пружање прве помоћи може бити закључан. Ако послодавац одлучи да зидни ормарић буде закључан, дужан је да све запослене упозна где се налази кључ и резервни кључ од зидног ормарића за пружање прве помоћи. Кључ мора бити доступан у свим фазама процеса рада. Члан 12. Прву помоћ повређеном или нагло оболелом, пружа запослени који има завршено оспобљавање за пружање прве помоћи. За сваку повреду или нагло насталу болест потребно је да се позове и запослени са завршеним напредним оспособљавањем за пружање прве помоћи. Запослени на радним местима са повећаним ризиком у току оспособљавања за безбедан и здрав рад морају бити оспособљени да сами себи помогну, уколико им стање то дозвољава. Члан 13. Оспособљавање запослених обухвата теоријски и практични део и мора се прилагодити процењеним ризицима на радном месту и спроводи се према Програму оспособљавања из прве помоћи (Прилог 2), а садржина програма мора да обухвати основно оспособљавање из прве помоћи за сва радна места у радној околини и напредно оспособљавање из прве помоћи за радна места са повећаним ризиком. Оспособљавање запослених из прве помоћи врши се сваких пет година. Програм оспособљавања из прве помоћи (Прилог 2) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 14. Оспособљавање запослених из пружања прве помоћи према одредбама овог правилника мора се обавити у року од две године од дана ступања на снагу овог правилника. Обавезе оспособљавања из прве помоћи ослобођени су здравствени радници. Запослени који су завршили обуку из прве помоћи и лица која су положила испит из прве помоћи у складу са другим прописима ослобођени су обавезе основног оспособљавања из прве помоћи до истека рока од пет година. Члан 15. Послодавци који су, пре ступања на снагу овог правилника, обезбедили коришћењe средстава и опреме за пружање прве помоћи дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од две године од дана ступања на снагу овог правилника. Члан 16. Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у случају незгоде на раду (,,Службени лист СФРЈ”, број 21/71). 4 Члан 17. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број 110-00-00009/2016-01 МИНИСТАР У Београду, 23. децембра 2016. године Александар Вулин, с.р. Број 110-00-00464/2016-07-1 МИНИСТАР У Београду, 23. децембра 2016. године асс. др Златибор Лончар, с.р.
 • стерилна компреса од газе – појединачно паковање 10 х 10 cm (5 ком.)
 • стерилна газа по 1/4 m – појединачно паковање 80 х 25 cm (5 ком.)
 • стерилна газа по 1/2 m – појединачно паковање 80 х 50 cm (5 ком.) стерилна газа по 1 m – појединачно паковање 80 х 100 cm (5 ком.)
 • калико завој 10 cm х 5 m (5 ком.)
 • калико завој 8 cm х 5 m (5 ком.)
 • лепљиви фластер на котуру 2
 • 5 cm х 5 m (2 ком.)
 • лепљиви фластер са јастучићем (1 кутија)
 • троугла марама величине 100 х 100 х 140 cm (5 ком.)
 • игла сигурница (5 ком.)
 • маказе са заобљеним врхом (1 ком.)
 • рукавице за једнократну употребу
 • пар (5 ком.)
 • памучна вата
 • 100 g (2 ком.)
 • нејодно антисептичко средство за кожу
 • 100 ml (1 ком.)
 • спецификација садржаја (1 ком.).

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/webvol4/ai/ia3m26fgqp9qq8k/mabizo.biz/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/webvol4/ai/ia3m26fgqp9qq8k/mabizo.biz/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol4/ai/ia3m26fgqp9qq8k/mabizo.biz/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *